admin

admin has written 104 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com
Zalo: 0908 077 994

One thought on “Top 03 ứng dụng Live Chat miễn phí nên dùng

  1. Avatar Thành says:

    Ngoài ra còn ứng dụng Live Chat của Việt Nam, sử dụng miễn phí và dùng rất tốt là http://zigzag.vn . Có đầy đủ các tính năng, dễ sử dụng, không cần cài đặt phức tạp. Live chát này mình thấy ưng nhất trong những live chat mà cty mình đã thử dùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">