Tổng hợp các diễn đàn đi link chất lượng

Tổng hợp các diễn đàn đặt backlink chất lượng cho bạn nào đang làm SEO.

STT Diễn đàn DA PA PR
1 http://radiodigitalmedia.com 39 49 4
2 http://muslimlookout.org 31 37 2
3  http://www.bikervietnam.com  35  41  n/a
4  http://forum.seotopx.com  35  38  4
5 http://isammedia.com 32 43 3
6 http://ttvnol.com 43 39
7 https://nukeviet.vn/vi/forum/ 69 51

Danh sách này sẽ được mình cập nhật liên tục.

Chúc các bạn SEO nhanh lên top.

Lưu ý: Do chỉ số PR bây giờ không còn ý nghĩa trong SEO nên danh sách này mình sẽ không cập nhật PR nữa nhé.

admin

admin has written 101 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">