admin

admin has written 104 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com
Zalo: 0908 077 994

3 thoughts on “Thay đổi thứ tự sắp xếp sản phẩm mặc định trong Woocommerce

  1. Avatar Tuan Nguyen says:

    Chào bạn, mình xin hỏi có cách nào tuỳ chỉnh thứ tự sản phẩm trong woocommerce không vậy, nếu biết xin bạn chỉ giúp, cảm ơn

  2. Sao chỉ có tiêu đề không thấy nội dung nhỉ, mình có làm theo một số hướng dẫn ở các trang khác mà không đổi được thứ tự hiển thị sản phẩm mặc định trong woocommerce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">