Redirecting www to non-www sử dụng .htaccess và ngược lại

Redirecting www to non-www sử dụng .htaccess một trong những bước của việc tối ưu website trong quá trình làm SEO, việc làm này giúp bạn tránh được việc trùng lặp nội dung khi website có www và không www.

Lưu ý: Cách làm này chỉ áp dụng khi website của bạn chạy trên nền tảng Webserver sử dụng Apache.

Bạn tiến hành thêm đoạn code sau vào file .htaccess

Redirect www to non-www:

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.domaincuaban [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://domaincuaban/$1 [L,R=301]

=> Như vậy bất kỳ lúc nào bạn thao tác với tên miền http://www.domaincuaban sẽ tự động chuyển thành http://domaincuaban

Redirect non-www to www:

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domaincuaban [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.domaincuaban/$1 [L,R=301]

=> Như vậy bất kỳ lúc nào bạn thao tác với tên miền http://domaincuaban sẽ tự động chuyển thành http://www.domaincuaban

Các bạn thay domaincuaban thành tên miền mà bạn đang sử dụng.Chúc các bạn thành công.

admin

admin has written 103 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">