2 articles Tổng quan Opencart

Cách cấu hình file config.php trong Opencart tự nhận đường dẫn trên hosting

Mỗi khi chuyển website làm bằng Opencart từ localhost lên hosting hoặc từ hosting này sang hosting khác thì bạn phải vào file config.php và admin/config.php để điều chỉnh lại các giá trị đường dẫn cho thích hợp với host mới.Như vậy sẽ rất mất công và có thể phát sinh ra lỗi. Bài viết…