Thêm nhiều trường tùy chỉnh cho trang cài đặt chung WordPress

Trong quá trình làm website cho khách hàng bằng WordPress, để cho khách hàng dễ dàng quản trị, thay đổi các thông tin cơ bản của website như địa chỉ, số điện thoại, hotline…thì giải pháp tốt nhất là bạn thêm những trường tùy biến này vào trang cài đặt mặc định của WordPress.

option wordpress

Để thêm các trường tùy biến vào trang cài đặt của WordPress ta chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme đang sử dụng:

Trên ví dụ này mình thêm hai trường là Telephone và Mobile vào phần Cài đặt của wordpress. Nếu bạn muốn thêm nhiều trường hơn nữa thì làm tương tự.

Sau khi thêm vào thành công, để hiển thị những thông tin này ngoài website bạn chỉ việc chèn đoạn code này vào vị trí muốn hiển thị:

Trong đó mobile: là tên trường mà mình đặt tên ở bước trên.

Chúc các bạn thành công!

admin

admin has written 103 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">