LAMP là gì?

LAMP là chữ viết tắt thường được dùng để chỉ sự sử dụng các phần mềm Linux, Apache,MySQL và ngôn ngữ văn lệnh PHP hay Perl hay Python để tạo nên một môi trường máy chủ Web có khả năng chứa và phân phối các trang Web động.

Lamp

Hay nói cách khác LAMP là sự kết hợp của Linux + Apache +MySQL + PHP.

Xem thêm:

Ngoài LAMP, hiện nay còn có LEMP Server(Linux + NGINX + MariaDB + PHP) với hiệu suất sử dụng cao hơn LAMP tuy nhiên khó cấu hình hơn.


Hosting LiteSpeed SSD giá rẻ

admin has written 106 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com
Zalo: 0908 077 994

Hosting Hawk Host

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">