Hướng dẫn thay đổi URL không dấu trên Xenforo mới nhất

Cập nhật cách làm mới, do cách cũ mà mình hướng dẫn tại đây: https://lephonghau.com/url-khong-dau-cho-xenforo-1-5/ đã không còn áp dụng được cho phiên bản Xenforo mới nhất (1.5.9).

Và đây là cách làm mà mình đã áp dụng thành công trên Xenforo 1.5.9 (demo: https://raovatsg.net)

Các bạn vẫn thao tác trên file  libraryXenForoLink.php

Bước 1: Chèn thêm các hàm sau vào file Link.php

Bước 2: bạn tìm đến hàm getTitleForUrl, và thay dòng

Bằng doạn mã sau:

Sau đó lưu lại và tận hưởng thành quả nhé. Chúc các bạn thành công!

admin

admin has written 101 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">