Hướng dẫn chỉnh liên kết chữ ký trong Xenforo thành Dofollow

Mặc định, Xenforo sẽ để link chữ ký là dạng nofollow. Điều này sẽ tốt với các forum không muốn quan tâm đến liên kết bên ngoài của thành viên. Tuy nhiên hiện nay, do nhu cầu SEO, nên có những trường hợp nên cho phép dofollow ở các liên kết ở phần chữ ký.

Để làm được điều có, các bạn tiến hành các bước như sau:

b1: Tìm đến file /library/XenForo/ViewPublic/Helper/Message.php

b2: Thay đoạn code sau:

bằng đoạn code:

Như vậy là thành công.

 

admin

admin has written 101 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">