File robots.txt chuẩn cho opencart

robots.txt có tác dụng hướng dẫn robot (bọ tìm kiếm của công cụ tìm kiếm) làm thế nào để thu thập dữ liệu và index các pages trên trang web.Bạn có thể dùng file robots.txt để cho phép hoặc ngăn cản robot thu thập dữ liệu trên website.

file robots.txt

Đề xuất file robots.txt chuẩn cho mã nguồn Opencart:

User-agent: *
Disallow: /cgi-bin/
Disallow: /admin/
Disallow: /download/
Disallow: /system/
Disallow: /vqmod/
Disallow: /*&limit
Disallow: /*&sort
Disallow: /*?route=checkout/
Disallow: /*?route=account/
Disallow: /*?route=product/search
Disallow: /*?route=affiliate/
Sitemap: http://domain-của-bạn/index.php?route=feed/google_sitemap


Hosting LiteSpeed SSD giá rẻ

admin has written 106 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com
Zalo: 0908 077 994

Hosting Hawk Host

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">