Cách xóa các thẻ meta generator tag của các Plugin

Đối với SEO, khu vực header của wordpress càng “sạch sẽ” càng tốt.Tuy nhiên khi bạn cài một số plugin vào thì các plugin này sẽ tự động tạo một thẻ Meta generator tag trong phần header của wordpress(ví dụ như Woocommerce, Visual Composer…).Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn loại bỏ các thẻ meta generator này.

1. WordPress

Thẻ meta generator mặc định của WordPress có dạng:

<meta content=”Wordpress 4.3″ name=”generator”>

Chèn đoạn code sau vào file functions.php

2. Plugin Woocommerce

Thẻ meta generator có dạng:

<meta content=”WooCommerce 2.3.13″ name=”generator”>

Chèn đoạn code sau vào file functions.php:

2. Plugin Visual Composer

Thẻ meta generatior có dạng:

<meta name=”generator” content=”Powered by Visual Composer – drag and drop page builder for WordPress.”/>

Chèn đoạn code sau vào file functions.php:

admin

admin has written 101 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">