Cách cấu hình file config.php trong Opencart tự nhận đường dẫn trên hosting

Mỗi khi chuyển website làm bằng Opencart từ localhost lên hosting hoặc từ hosting này sang hosting khác thì bạn phải vào file config.php và admin/config.php để điều chỉnh lại các giá trị đường dẫn cho thích hợp với host mới.Như vậy sẽ rất mất công và có thể phát sinh ra lỗi.

opencart_configuration.php_edit

Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình file config tự động nhận các giá trị đường dẫn của hosting.Làm theo cách dưới đây thì khi chuyển hosting bạn sẽ không còn phải mất công vào chỉnh sửa các giá trị đường dẫn nữa.

Đầu tiên bạn mở file config.php tìm đoạn code:

// HTTP
define('HTTP_SERVER', 'http://localhost/opencart/');
// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'http://localhost/opencart/');
// DIR
define('DIR_APPLICATION', 'D:/AppServ/www/opencart/catalog/');
define('DIR_SYSTEM', 'D:/AppServ/www/opencart/system/');
define('DIR_DATABASE', 'D:/AppServ/www/opencart/system/database/');
define('DIR_LANGUAGE', 'D:/AppServ/www/opencart/catalog/language/');
define('DIR_TEMPLATE', 'D:/AppServ/www/opencart/catalog/view/theme/');
define('DIR_CONFIG', 'D:/AppServ/www/opencart/system/config/');
define('DIR_IMAGE', 'D:/AppServ/www/opencart/image/');
define('DIR_CACHE', 'D:/AppServ/www/opencart/system/cache/');
define('DIR_DOWNLOAD', 'D:/AppServ/www/opencart/download/');
define('DIR_LOGS', 'D:/AppServ/www/opencart/system/logs/');

Thay bằng đoạn code mới:

// HTTP
define('HTTP', $_SERVER['HTTP_HOST'].dirname($_SERVER['PHP_SELF']).'/');
define('HTTP_SERVER', 'http://'.HTTP);
// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'http://'.HTTP);
// DIR
define('BASE_DIR', realpath(dirname(__FILE__)));
define('DIR_APPLICATION', BASE_DIR.'/catalog/');
define('DIR_SYSTEM', BASE_DIR.'/system/');
define('DIR_DATABASE', BASE_DIR.'/system/database/');
define('DIR_LANGUAGE', BASE_DIR.'/catalog/language/');
define('DIR_TEMPLATE', BASE_DIR.'/catalog/view/theme/');
define('DIR_CONFIG', BASE_DIR.'/system/config/');
define('DIR_IMAGE', BASE_DIR.'/image/');
define('DIR_CACHE', BASE_DIR.'/system/cache/');
define('DIR_DOWNLOAD', BASE_DIR.'/download/');
define('DIR_LOGS', BASE_DIR.'/system/logs/');
Tương tự, bạn mở file admin/config.php tìm đoạn code:
// HTTP
define('HTTP_SERVER', 'http://localhost/opencart/admin/');
define('HTTP_CATALOG', 'http://localhost/opencart/');
// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'http://localhost/opencart/admin/');
define('HTTPS_CATALOG', 'http://localhost/opencart/');
// DIR
define('DIR_APPLICATION', 'D:/AppServ/www/opencart/admin/');
define('DIR_SYSTEM', 'D:/AppServ/www/opencart/system/');
define('DIR_DATABASE', 'D:/AppServ/www/opencart/system/database/');
define('DIR_LANGUAGE', 'D:/AppServ/www/opencart/admin/language/');
define('DIR_TEMPLATE', 'D:/AppServ/www/opencart/admin/view/template/');
define('DIR_CONFIG', 'D:/AppServ/www/opencart/system/config/');
define('DIR_IMAGE', 'D:/AppServ/www/opencart/image/');
define('DIR_CACHE', 'D:/AppServ/www/opencart/system/cache/');
define('DIR_DOWNLOAD', 'D:/AppServ/www/opencart/download/');
define('DIR_LOGS', 'D:/AppServ/www/opencart/system/logs/');
define('DIR_CATALOG', 'D:/AppServ/www/opencart/catalog/');
Thay bằng đoạn code sau:
// HTTP
define('HTTP', $_SERVER['HTTP_HOST'].str_replace('/admin', '',dirname($_SERVER['PHP_SELF'])));
define('HTTP_SERVER', 'http://'.HTTP.'/admin/');
define('HTTP_CATALOG', 'http://'.HTTP.'/');
define('HTTP_IMAGE', 'http://'.HTTP.'/image/');
// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'http://'.HTTP.'/admin/');
define('HTTPS_IMAGE', 'http://'.HTTP.'/image/');
// DIR
define('BASE_DIR', str_replace(DIRECTORY_SEPARATOR.'admin', '', realpath(dirname(__FILE__))));
define('DIR_APPLICATION', BASE_DIR.'/admin/');
define('DIR_SYSTEM', BASE_DIR.'/system/');
define('DIR_DATABASE', BASE_DIR.'/system/database/');
define('DIR_LANGUAGE', BASE_DIR.'/admin/language/');
define('DIR_TEMPLATE', BASE_DIR.'/admin/view/template/');
define('DIR_CONFIG', BASE_DIR.'/system/config/');
define('DIR_IMAGE', BASE_DIR.'/image/');
define('DIR_CACHE', BASE_DIR.'/system/cache/');
define('DIR_DOWNLOAD', BASE_DIR.'/download/');
define('DIR_LOGS', BASE_DIR.'/system/logs/');
define('DIR_CATALOG', BASE_DIR.'/catalog/');
Vậy là xong.Chúc các bạn thành công!

Hosting LiteSpeed SSD giá rẻ

admin has written 106 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com
Zalo: 0908 077 994

Hosting Hawk Host

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">