Ẩn bài viết của một Category ngoài trang chủ WordPress

Trong một số trường hợp, bạn không muốn hiển thị các bài viết của một Category nào đó ra ngoài trang chủ thì bạn có thể chèn đoạn code này vào file functions.php của theme đang dùng hiện tại:

Các bạn thay ID Category bằng các Id Category mà bạn muốn ẩn.

Ngoài cách làm trên, các bạn còn có thể sử dụng Plugin Remove Posts in Category From Homepage

Remove Posts in Category From Homepage

Tuy nhiên khi bạn sử dụng Plugin này có thể sẽ bị lỗi không lọc(Filter) được bài viết theo Category trong phần quản trị.

 

admin

admin has written 103 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">