Xóa Category trên URL của sản phẩm trong Opencart 2.0

Mặc định trong Opencart 2.0, khi bạn vào một danh mục sản phẩm sau đó click vào sản phẩm cần xem thì bạn sẽ thấy URL sẽ rất dài và có dạng:

http://tendomain/danhmuc-cha/danhmuc-con/ten-san-pham

Đây là một URL dài và không tốt cho SEO. Vậy làm cách nào để rút ngắn URL để tốt cho SEO, dạng như:

http://tendomain/danhmuc-cha/danhmuc-con/ten-san-pham

Để làm được điều đó, ta tiến hành như sau:

Vào file catalog/controller/product/category.php tìm đến đoạn code sau:

Sau đó bạn xóa đoạn

Rồi lưu lại là xong.

Xóa Category trên URL của sản phẩm trong Opencart 2.0
Đánh giá bài viết

admin

admin has written 100 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com

One thought on “Xóa Category trên URL của sản phẩm trong Opencart 2.0

  1. Long Nguyen says:

    Anh cho em hỏi, em đã xóa đoạn đó đi rồi nhưng vẫn không được. Trong file category.php nó cũng còn 1 đoạn có phần này “&path=’ . $this->request->get[‘path’] . ‘” đó là
    if (isset($this->request->get[‘path’])) {
    $url .= ‘&path=’ . $this->request->get[‘path’];
    thì có xóa không? Thanks anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">