Tự động tạo thẻ Title, Description trên Magento

Hai thẻ Title và Description có vai trò rất quan trọng trong quá trình SEO Website. Và trong Magento cũng hỗ trợ cho bạn nhập hai thẻ này khi tạo mới một sản phẩm hoặc danh mục.

Lời khuyên: Từ khóa nên xuất hiện trong Title và Description.

Tuy nhiên để tiết kiệm thời gian khi đăng sản phẩm, các bạn có thể set tự động tạo thẻ Title và Description.

Để làm được điều đó các bạn tiến hành chèn file: app/design/frontend/[theme đang dùng]/template/page/html/head.phtml đoạn code sau:

<?php
$desc = strip_tags(trim($this->getDescription()));
$kw = trim($this->getKeywords());
$title = strip_tags(trim($this->getTitle())).’ | vntechmart.com’;

if (Mage::registry(‘current_product’)) {
$categoryIds = Mage::registry(‘current_product’)->getCategoryIds();
if(count($categoryIds) ){
$firstCategoryId = $categoryIds[1];
$category = Mage::getModel(‘catalog/category’)->load($firstCategoryId);
}
$desc = Mage::registry(‘current_product’)->getName(). ‘ ‘. strip_tags(Mage::registry(‘current_product’)->getShortDescription());

$desc = substr($desc, 0, 150);

if($title = Mage::getStoreConfig(‘design/head/default_title’) || $title == Mage::registry(‘current_product’)->getDescription())
{

if(strtolower(substr($desc, 0, strlen($title))) !== strtolower($title))
{
$title =$category->getName().’ ‘.Mage::registry(‘current_product’)->getName().’ | vntechmart.com’;
}
}

if(empty($kw) || $kw == Mage::getStoreConfig(‘design/head/default_keywords’))
{
$kw = Mage::registry(‘current_product’)->getName().’,’.$kw;
}
}

if (Mage::registry(‘current_category’))
{
if(empty($desc) || $desc == Mage::getStoreConfig(‘design/head/default_description’))
{
$desc = $this->getTitle(). ‘ ‘. strip_tags(str_replace(“<br />”,”, “,substr(Mage::registry(‘current_category’)->getDescription(), 0, strpos(Mage::registry(‘current_category’)->getDescription(), ‘.’)+1)));
$desc = substr($desc, 0, 150);
}
if(empty($kw) || $kw == Mage::getStoreConfig(‘design/head/default_keywords’))
{
$kw = $title.’,’.$kw;
}
}

echo ‘<title>’.$title.'</title>’;
echo ‘<meta name=”description” content=”‘.$desc.'” />’;
echo ‘<meta name=”keywords” content=”‘.$kw.'” />’;
?>

Chúc các bạn thành công!

 

 

Tự động tạo thẻ Title, Description trên Magento
5 (100%) 1 vote

Bài viết liên quan

admin

admin has written 100 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">