Thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trên trang Shop Woocommerce

Theo mặc định, số lượng sản phẩm hiển thị trên các trang lưu trữ Woocommerce (Shop và Category) được kiểm soát trong cài đặt cơ bản của WordPress , giống như số lượng bài viết hiển thị trên các trang blog.

reading setting wordpress

Trong ví dụ này mình set hiện thị 5 bài viết trên trang blog, như vậy số lượng sản phẩm hiển thị trên trang Shop hoặc Category của Woocommerce cũng là 5 sản phẩm.

Vậy làm thế nào để hiển thị nhiều sản phẩm hơn trong trang Shop hoặc Category của Woocommerce mà vẫn không ảnh hưởng đến số lượng bài viết hiển thị trên trang blog(category blog).

Rất đơn giản, bạn chỉ cần chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme đang sử dụng

Trên ví dụ này mình muốn hiển thị 24 sản phẩm, nếu bạn muốn nhiều hơn hoặc ít hơn thì thay số 24 bằng con số bạn muốn.

Chúc bạn thành công!

Thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trên trang Shop Woocommerce
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

admin

admin has written 100 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com

2 thoughts on “Thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trên trang Shop Woocommerce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">