Hướng dẫn thay đổi mật khẩu root trên VPS Centos

Để thay đổi mật khẩu tài khoản root trên VPS chạy Centos, các bạn làm như sau:

  • Login SSH vào VPS bằng phần mềm PuTTY với tài khoản và mật khẩu của root.
  • Sau khi đăng nhập thành công, tại dấu nhắc lệnh gõ lệnh: passwd
  • Sau đó trên màn hình sẽ xuất hiện:

Changing password for user root.
New password:

Tại đây bạn gõ mật khẩu mới cho tài khoản root và nhấn Enter

Sau đó sẽ xuất hiện dòng: Retype new  password:

tại đây bạn gõ lại mật khẩu một lần nữa để xác nhận và nhấn Enter

Lúc này sẽ có thông báo: all authentication tokens updated successfully , như vậy là đã thành công

Chú ý: Trong một số trường hợp bạn sẽ nhận được các thông báo lỗi sau:

BAD PASSWORD: it is WAY too short -> do mật khẩu của bạn đặt quá ngắn, phải từ 8 đến 15 ký tự

Sorry, passwords do not match -> mật khẩu bạn gõ không trùng khớp

BAD PASSWORD: it is based on a dictionary word -> mật khẩu bạn đặt không tuân thủ quy tắc, mật khẩu phải chứa ký tự thường,ký tự hoa,ký tự đặc biệt, số.

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu root trên VPS Centos
Đánh giá bài viết

admin

admin has written 100 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">