Hướng dẫn đổi tên Shop Page trong WooCommerce

Theo mặc định, tiêu đề của trang Shop trong WooCommerce là Products | Tên trang web.

Để thay đổi tiêu đề mặc định này chỉ cần chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme đang dùng:

Rất đơn giản. Chúc bạn thành công.

Hướng dẫn đổi tên Shop Page trong WooCommerce
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

admin

admin has written 100 articles

Các bạn cần hỗ trợ hoặc kết bạn vui lòng liên hệ:
Skype: lephonghau37
Email: lephonghau@gmail.com

One thought on “Hướng dẫn đổi tên Shop Page trong WooCommerce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">